Soft trekking tour along Maichin riverside , watching flora and fauna .

Hiking along the Maichin river side